COMMISSIONERATE OF HIGHER EDUCATION

Government of Gujarat

Home
જે કેન્ડીડેટ ને વેરીફીકેસન કોલ લેટર માં 11:00 PM schedule સમય બતાવે છે એ કેન્ડીડેટ 11:00 AM સમય ગણવો.